Nietigverklaring Leerplichtwet 1969

Venlo, Israel  8-7-2019

Nietigverklaring Leerplichtwet 1969 inzake Fam. Brietzke

Wet van 30 mei 1968, houdende vaststelling Leerplichtwet 1969

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002628/2018-07-28

Wij de Kinderen van God onze Vader en onze Heer Christus Jezus, bij de gratie Gods, de Heilige Israel door Christus Jezus onze Herr,  verklaren hiermee de Leerplichtwet 1969 als nietig om het volgende, openbaart door onze Vader die in de Hemel is en zijn Zoon Christus Jezus. Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem, Die op de troon zit en voor het Lam, voor altijd en eeuwig.

  • 5.Mose> 4

2: Gij zult tot dit woord, dat Wij u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van den HEERE, uw God, die Wij u gebiede.

  • 5.Mose>12

32: Al dit woord, hetwelk Wij ulieden gebiede, zult gij waarnemen om te doen; gij zult daar niet toedoen, en daarvan niet afdoen.

  • Jesaja>28

10: Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.

11: Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong tot dit volk spreken;

12: Tot dewelken Hij gezegd heeft: Dit is de rust, geeft den moeden rust, en dit is de verkwikking; doch zij hebben niet willen horen.

13: Zo zal hun het woord des HEEREN zijn; gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig; opdat zij heengaan, en achterwaarts vallen, en verbreken, en verstrikt en gevangen worden.

  • Mathäus >5

18: Want voorwaar zeg Wij u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.

  • Lukas>16

17: En het is lichter, dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat een tittel der wet valle.

Verder verklaar Ik Samuel-Ben-David, nieuwgeboren en vrij in Christus Jezus in het Vlees Marcel Brietzke, ook alle andere Wetten o.a. Grondwet, Transgenderwet enz. als nietig omdat deze een toevoegen aan het woord van onze Vaders Heilige en eeuwige Wet zijn. Ik verklaar hier nogmaals dat de Geest Marcel Brietzke in vrede rust en ik alleen aan te spreken ben met de naam Samuel!

Nogmaals verklaar ik ook, dat van mij Samuel geen gevaar uitgaat omtrent, suïcide aan mij of aan een van de Kinderen, die in mijn op hoede zijn gegeven door onze Vader die in de Hemel is door Christus Jezus onze Heer. Ook kom ik niet met bommen, wapens, of dergelijke om terreur uit te oefenen! Ik kom met het enige Wapen dat is het zwaard uit mijn Mond genoemd de Waarheid welk Christus Jezus is! De Waarheid en het Woord van onze Vader is scherper dan elk tweezijdig snijdend Zwaard!

In het kort verklaar ik het nu nogmaals dat de Kinderen die in mijn op hoede zijn het reguliere onderwijs niet meer gaan volgen naar de zomervakantie, de redenen hiervoor is de Waarheid! Wij gaan niet verder uitlegen waarom, hoezo enz., het systeem welk de mensheid hier volgt in het zogenaamde Nederland, ja wereldwijd, corrupt en bezaaid is met de Wijn=(Geest Duivel) door de Rooms Katholieke Kerk, dat is het enige wat ik hier in het kort toe zeg!

Openbaring>17

2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden………

https://www.ru.nl/cpg/@1111726/rossum-sgp-staatsbezoek-vaticaan/

En nog velen anderen Presidenten en Koninkrijken…………….

Geprezen zij de allerhoogste de GOD Israel, mijn ABBA Vader in en door Christus Jezus onze Heer!

Echter verkondig ik nogmaals in liefde het Heilsevangelie van onze Heer Christus Jezus, die voor een ieder zijn Leven en Bloed heeft gegeven om schoon gewassen te worden van zijn zondes, en van onze Vader op de deerde dag is opgewekt uit den doden! Zolang het nog vandaag heet, keer om wie U ook bent!

Israel is gevallen en het oordeel over de godlozen en ongelovigen komt eraan op zeer korte termijn, dat kan niemand tegenhouden of het geloofd word of niet, het komt. Wie de tijd en de tekens overziet en niet beseft in welke tijd wij leven die is het echt zelf schuld!

Verder, heb ik alle kosten berekend, met wat voor maatregelen en wetgeving er op ons aan het hart besneden Joden afkomt. Wie u ook bent die dit nu leest, geen aanzien van de persoon geldt. Onze Vader kent alle Wegen en een ieder zijn Hart en Niertjes en hij zal iedereen vergelden naar zijn Wegen!

Besef ook dit, wie u ook bent, en met wat voor maatregelen er gedreigd word, om de Kinderen naar School te krijgen, dat U in de Positie van Pontius Pilatus terecht bent gekomen, en U nu de beslissing moet nemen, kruisigen of vrijlaten, zoals onze Heer Christus Jezus is gekruisigd. Voorwaar, voorwaar, er is niks nieuws onder de zon! Wie de waarheid tegenhoud verdraaid etc. , moet met de consequenties rekenen. En er is maar een Waarheid en dat is Christus Jezus onze Heer, hij is de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot den Vader maar door hem.

Wij weten, wie wij zijn, en waar we vanaf komen en waar we naar toe gaan.  En bespaar U zelf de trucjes ja die Meneer Brietzke is geestelijk ziek, hij moet naar een Psycholoog of Psychiater, met deze heeft de in rustende Marcel, Jarenlange Ervaringen opgedaan, zoals Bureau van Roosmalen, Neomai, Karakter, Vincent van Gogh, deze kunnen allemaal betuigen dat ik niet suïcide ben. Jij mag niet doden het 6. Gebod van onze Vader in de Hemel, ja ik neem dit zeer serieus en ik heb echte vrees voor GOD! Heeft U die ook? Velen hebben het niet, openbaart van mijn Vader door Christus Jezus onze Heer! Danke ABBA in de Naam van onze Heer Christus Jezus!

Ook hier geef ik U alvast een antwoord van onze Vader wat betreft die Meneer Brietzke is geestelijk ziek!

Hosea>9

7 De dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen; die van Israël zullen het gewaar worden; of de profeet een dwaas is, de man des geestes onzinnig is; om de grootheid uwer ongerechtigheid is de haat ook groot.

Afsluitend zeg ik dat elke maatregel die Scholen, Leerplichtambtenaren, Gemeentes, Ministers……….. enz.  gaan uitvoeren, doormiddel van Geldboetes, Psychologen, Psychiaters, Bureau Jeugdzorg, Veilig Thuis, Politie enz.  als een verdere aanslag en het verder kruisigen van onze Heer Christus Jezus is! De Heer zal diegenen die hierin mee werken straffen.  Er is genoeg uitgedragen op de Ruggen van de Kinderen en nog meer Geld aan verdient! Schamen moet men zich en om keren zolang het nog vandaag heet!

Jeremia>29

11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve een toekomst en een hoop.

De Heer heeft mij de volmacht gegeven om op slangen en schorpioenen te trappen…….

Lukas>10

19 Ziet, Ik geve u de macht, om op slangen en schorpioenen te treden, en over alle kracht des vijands; en geen ding zal u enigszins beschadigen.

en dat doe ik ook, om nog velen verloren zielen wakker te maken, dit document woord door mij openbaar gemaakt, zodat iedereen dit lezen en zien kan.            

Als U de lezer, een verloren Ziel bent, kom naar het Licht en bekeer U van alle zondes, en bid naar onze Vader die in de Hemel is door Christus Jezus onze Heer, niet voor Kruisen, of andere objecten maar in de Geest en in de Waarheid.

Als U de Lezer, een Slang of Schorpioen bent, aan de vruchten zal ik je herkennen, want mijn Vader door Christus Jezus laat mij dit herkennen, U zult dan het verdiende Loon ontvangen!

De genade zij met U en vrede van GOD onze Vader, en onze Heer Christus Jezus!

Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem, Die op de troon zit en voor het Lam, voor altijd en eeuwig.

Danke ABBA in de Naam van Christus Jezus!

In goddelijke Liefde,

Samuel-Ben-David c/o M.Brietzke

Johannes>3

8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

HalleluJAH

Ja Heer Jezus kom maar gauw!

Maranatha

AMEN JAH AMEN

Vecht voor het Geloof de Waarheid | Christus Jezus onze Heer

Nietigverklaring Leerplichtwet 1969

Dieser Beitrag wurde unter Home abgelegt und mit , , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.